$
Persoonlijke info

Totaalbedrag: $1.00

Wederopbouw

Actie naar aanleiding van het natuurgeweld op de Molukken
Op d.d. 26 september 2019 heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden op Ambon, Maluku in Indonesië.

De eerste aardbeving had een kracht van 6.5 en werd gevolgd door 484 naschokken. Ook op de omringende eilanden Haruku en West-Seram was de beving voelbaar. Uit voorzorg en angst voor een tsunami zijn duizenden mensen geëvacueerd en hebben zij hogere gebieden opgezocht. De schade aan huizen, gebouwen en infrastructuur is enorm. Er zijn doden en gewonden gevallen bij deze natuurramp.

Naar aanleiding van dit natuurgeweld is er een initiatiefgroep gevormd, bestaande uit prominente leden van bestaande Molukse organisaties die zich inzetten voor hulpverlening op de Molukken en de Molukse bevolking in Nederland. Gezamenlijk hebben zij besloten zich in te zetten voor humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurgeweld op de Molukken in Indonesië.

Stichting MFF
Stichting ‘Moluccan Future Foundation’ coördineert noodhulp op de Molukken in Indonesië om levens te redden en mensen te beschermen in humanitaire crises. De stichting beheert een fonds dat als financieringsmechanisme voor noodhulp en wederopbouw bij natuurrampen op de Molukken. Doel van het fonds is om te investeren in projecten die gericht zijn op onderwijs, duurzaamheid, preventieve hulpvoorzieningen creëren bij natuurrampen en milieubewust te ondernemen. De stichting coördineert kindgerichte hulp waarbij ‘The United Nations Convention on the Rights of the Child’ als uitgangspunt geldt.

Help de slachtoffers van de aardbevingen op de Molukken. Geef via de volgende link voor humanitaire hulp en wederopbouw.
DONEER

Meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting
Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
Het bestuur streeft er naar de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding te doen staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma’s en activiteiten.

De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken. Het bestuur stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarstukken. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’. De bestuurder laat de jaarstukken onderzoeken door een accountant. De accountant brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 5 vermelde bescheiden zeven jaar te bewaren.