Over ons

01Missie en visie

Op d.d. 26 september 2019 heeft er een zware aardbeving plaatsgevonden op Ambon, Maluku in Indonesië.

De eerste aardbeving had een kracht van 6.5 en werd gevolgd door 484 naschokken. Ook op de omringende eilanden Haruku en West-Seram was de beving voelbaar. Uit voorzorg en angst voor een tsunami zijn duizenden mensen geëvacueerd en hebben zij hogere gebieden opgezocht. De schade aan huizen, gebouwen en infrastructuur is enorm. Er zijn doden en gewonden gevallen bij de deze natuurramp.

Naar aanleiding van dit natuurgeweld is er een initiatiefgroep gevormd, bestaande uit prominente leden van bestaande Molukse organisaties die zich inzetten voor hulpverlening op de Molukken en de Molukse bevolking in Nederland. Gezamenlijk hebben zij besloten zich in te zetten voor humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurgeweld op de Molukken in Indonesië. Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting om doelstellingen te realiseren.

De Stichting Moluccan Future Foundation is op 4 oktober 2019 statutair opgericht. De verkorte van de stichting is MFF. De stichting is een landelijke organisatie en heeft haar zetel in Zaanstad. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76279960. De stichting belooft een algemeen beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

Missie
Stichting ‘Moluccan Future Foundation’ coördineert noodhulp op de Molukken in Indonesië om levens te redden en mensen te beschermen in humanitaire crises. De stichting beheert een fonds dat als financieringsmechanisme voor noodhulp en wederopbouw bij natuurrampen op de Molukken. Doel van het fonds is om te investeren in projecten die gericht zijn op onderwijs, duurzaamheid, preventieve hulpvoorzieningen creëren bij natuurrampen en milieubewust te ondernemen.

De stichting coördineert kindgerichte hulp waarbij ‘The United Nations Convention on the Rights of the Child’ als uitgangspunt geldt.

Visie
Stichting “Moluccan Future Foundation” zet zich in voor kinderen die slachtoffer zijn van natuurgeweld en zich in humanitaire crises bevinden op de Molukken in Indonesië. Wij geloven dat de kinderen de toekomst zijn. Wij zetten ons in voor de toekomst van de kinderen en nemen als uitgangspunt; Het Verdrag van de Rechten van het Kind opgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties.

02Kwaliteiten en middelen

Om de kwaliteit van de stichting te behouden handelen wij vanuit de volgende uitgangspunten:

 1. Wij zijn herkenbaar als organisatie die nood- en lange termijn hulp levert.
 2. Wij hebben een vaste stoel aan tafel bij de regionale en lokale overheid in Maluku Indonesië.
 3. Wij zijn herkenbaar binnen de (Molukse) gemeenschap in NL en Maluku Indonesië.
 4. Wij zijn een brug tussen NL en Maluku.

Hiervoor zetten wij de volgende middelen in:

 1. Wij zoeken continu contact en zijn in gesprek met de overheid in Maluku (Indonesië).
 2. Wij bouwen aan onze naamsbekendheid door activiteiten te ontplooien op het gebied van duurzame hulp aan Maluku.
 3. Wij vragen continu commitment van onze achterban.
 4. Wij zetten activiteiten op die gericht zijn op duurzame hulp.

Deelnemende organisaties
Deelnemende organisaties zijn Nederlandse of Internationale (nood)hulporganisaties die:

 1. De doelen van de stichting, zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, onderschrijven;
 2. voldoen aan de toelatingscriteria zoals vermeld in het organisatiereglement en door het bestuur van de stichting zijn aangemerkt als deelnemende organisatie; en
 3. zich houden aan de afspraken zoals vermeld in de statuten en in het organisatiereglement.

Nadere regels omtrent de toelating, handhaving en beëindiging van het deelnemerschap van een deelnemende organisatie zijn opgenomen in het organisatiereglement.

Organisaties die, additioneel aan de capaciteiten van de deelnemende organisaties, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hulpverlening aan slachtoffers van een humanitaire ramp kunnen door het bestuur worden aangemerkt als gastdeelnemer. Nadere regels omtrent de toelating, handhaving en beëindiging van het gast deelnemerschap zijn opgenomen in het organisatiereglement.

Meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting
Het bestuur draagt zorg voor een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

Het bestuur streeft er naar de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding te doen staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma’s en activiteiten.

De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken.
Het bestuur stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarstukken. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’. De bestuurder laat de jaarstukken onderzoeken door een accountant. De accountant brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 5 vermelde bescheiden zeven jaar te bewaren.

03Doel Stichting MFF

De stichting heeft ten doel:
1. het coördineren van noodhulp op de Molukken om levens te redden en mensen te beschermen in humanitaire crisis.
2. het verwerven van zoveel mogelijk steun en middelen om humanitaire hulp te verlenen aan de slachtoffers in de getroffen gebieden op de Molukken.
3. gericht hulp te coördineren voor kinderen in getroffen rampgebieden op de Molukken. ‘The United Nations Convention on the Rights of the Child’ geldt als uitgangspunt bij het uitzetten van hulp in noodsituaties en projecten gericht op wederopbouw.
4. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. De stichting beheert een fonds dat als financieringsmechanisme wordt ingezet voor noodhulp en werderopbouw bij natuurrampen op de Molukken.
2. Over de uitvoering en de geldbesteding legt de stichting een transparante verantwoording af ten behoeve van de Nederlandse bevolking en andere belanghebbenden. Deze verantwoordingen worden gezamenlijk gebundeld in rapportages.
3. The United Nations Convention on the Rights of the Child’ geldt als uitgangspunt bij het uitzetten van hulp in noodsituaties en projecten gericht op wederopbouw.
4. Aanbieden van kindgerichte noodhulp en draagt bij aan bescherming van het kind.
5. De stichting heeft samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties die zich inzetten voor andere projecten op de Molukken. In deze samenwerking staat het belang van de slachtoffers voorop.
6. De stichting staat open voor alle organisaties die een belangrijke bijdrage willen leveren voor humanitaire hulp bij natuurrampen. Deze organisaties moeten wel voldoen aan de door de stichting vastgestelde regels.
7. Effectieve levensreddende hulpmiddelen aan te bieden in het getroffen rampgebied en werken hierbij samen met deelnemende organisaties of via hun internationale koepels en partnerorganisaties.
8. De stichting neemt geen politiek statement in, maakt geen onderscheid in geloofsovertuigingen, etniciteiten, geslacht of leeftijd. De stichting biedt hulpverlening aan alle slachtoffers in het rampgebied.
9. Investeren in projecten die gericht zijn op onderwijs, duurzaamheid, preventieve hulpvoorzieningen creëren bij natuurrampen en milieubewust te ondernemen.
10. De deelnemende organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de humanitaire ramp en stemmen de publiciteit op elkaar af.
11. De stichting en deelnemende partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de hulpverlening en het faciliteren van kennisoverdracht en delen van ervaringen.
12. De stichting organiseert evenementen en acties waarbij de opbrengsten worden aangewend aan het fonds dat als financieringsmechanisme wordt ingezet voor noodhulp en wederopbouw bij natuurrampen op de Molukken in Indonesië.

Help de slachtoffers van de aardbevingen op de Molukken.
Geef voor humanitaire hulp en wederopbouw.